RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU www.promatsg.pl

Ochrona prywatności Użytkowników jest dla STANISŁAW GŁAZ PROMAT szczególnie ważna. Z tego względu Użytkownicy Serwisu www.promatsg.pl mają zagwarantowane wysokie standardy ochrony prywatności. STANISŁAW GŁAZ PROMAT jako administrator danych dba o bezpieczeństwo udostępnionych przez Użytkowników danych.


Celem Administratora jest również należyte informowanie Użytkowników o prawach i obowiązkach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”). Dlatego też, dbając o ochronę prywatności Użytkowników Serwisu, w niniejszym dokumencie Administrator informuje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu www.promatsg.pl
(dalej jako „Serwis”), sposobach zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych, a także o prawach Użytkowników.

Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna, której dane dotyczą, korzystająca z serwisu internetowego www.promatsg.pl lub usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem Serwisu.

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w Serwisie www.promatsg.pl jest STANISŁAW GŁAZ PROMAT, Ignacego Daszyńskiego 17 12, 50-309 Wrocław, NIP 8981002800, (dalej jako „Administrator”).

ZGODA UŻYTKOWNIKA I.
Korzystanie z Serwisu www.promatsg.pl przez Użytkownika oznacza, że Użytkownik akceptuje, że Administrator gromadzi oraz wykorzystuje dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.
Dane osobowe Użytkownika Serwisu są przetwarzane przez Administratora w oparciu o jego zgodę, zaś w niektórych przypadkach opisanych w niniejszym dokumencie, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać
wyrażoną wcześniej zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W przypadku, gdy nastąpi zmiana niniejszej Polityki Prywatności, a Użytkownik nadal będzie korzystał z Serwisu, to poczytuje się to za wyrażenie zgody na aktualne warunki Polityki Prywatności.


DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA II.
Sposób pozyskiwania danych osobowych

Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza kontaktowego dostępnego w
Serwisie i przesłanie za jego pośrednictwem wiadomości do Administratora.
Podanie danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne
Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

Administrator gromadzi za pośrednictwem Serwisu następujące dane osobowe dotyczące
Użytkownika:
1. Imię i nazwisko;
2. dres e-mail;
3. Treść wiadomości;
4. Temat wiadomości.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH III.
Sposób przetwarzania przez Administratora danych dotyczących Użytkownika zależy od sposobu korzystania przez Użytkownika z Serwisu i dostępnych w nim funkcjonalności.
Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w następujących celach:
1. Komunikacji z Użytkownikiem.
Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu komunikacji z nim w spersonalizowany sposób. Komunikowane Użytkownikowi informacje dotyczą oferowanych produktów lub usług, bezpieczeństwa danych osobowych, aktualizacji sieci, przypomnień, ale również sugerowanych ofert Administratora lub jego partnerów.
Komunikacja z Użytkownikiem dotyczy także obsługi Użytkownika. Dane osobowe wykorzystywane są w celu pomocy Użytkownikowi, rozwiązaniu problemów technicznych oraz odpowiedzi na jego skargi lub reklamacje.
Przedstawiania Użytkownikowi ofert handlowych drogą elektroniczną.

2.Celem korzystania z danych osobowych Użytkownika udostępnionych przez niego za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie jest komunikacja marketingowa prowadzona przez Administratora w ramach prowadzonej działalności, w szczególności przedstawianie ofert handlowych Użytkownikowi drogą elektroniczną.
Przedstawiania Użytkownikowi ofert handlowych w kontakcie telefonicznym.

3. Celem korzystania z danych osobowych Użytkownika udostępnionych przez niego za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie jest komunikacja marketingowa prowadzona przez Administratora w ramach prowadzonej działalności, w szczególności poprzez przedstawianie ofert handlowych Użytkownikowi w kontakcie
telefonicznym. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika podane w formularzu kontaktowym również w następujących celach:


1. w celu zawarcia i realizacji ewentualnej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem oraz obsługi Użytkownika jako klienta Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

2. w celu prowadzenia rozliczeń finansowych z Użytkownikiem będącym klientem Administratora tytułem realizacji ewentualnej umowy zawartej między stronami, a także ewentualnego dochodzenia roszczeń od Użytkownika będącego klientem w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz
spełnienia obowiązków prawnych Administratora wobec organów podatkowych na podstawie odrębnych przepisów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

3. w celu realizacji działań marketingowych Administratora w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także zgodnie z oświadczeniami woli dotyczącymi komunikacji marketingowej złożonymi wobec Administratora. Zgody udzielone w zakresie komunikacji marketingowej (np. na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego) mogą być wycofane w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

4. w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora wobec Użytkownika określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH IV.
Dane osobowe Użytkownika są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
1. Podmiotom współpracującym przy realizacji usługi


PRAWA UŻYTKOWNIKA V.
1. Prawa Użytkownika
Użytkownik na każdym etapie przetwarzania jego danych zapewniony ma szereg uprawnień pozwalających mu uzyskać dostęp do swoich danych, weryfikację prawidłowości przetwarzania danych, ich korektę, jak również ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, może żądać usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania lub przeniesienia danych.
W przypadku chęci skorzystania przez Użytkownika z przysługujących mu praw jako podmiotu danych osobowych, może on się skontaktować z Administratorem za pomocą następujących danych kontaktowych: STANISŁAW GŁAZ PROMAT, Ignacego
Daszyńskiego 17 12, 50-309 Wrocław, .

2. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

PLIKI COOKIES VI.
1. Administrator informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Pliki „cookies” zawierają takie dane informatyczne jak: nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Pliki „cookies” są kierowane do serwera Serwisu za
pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu końcowym Użytkownika.
Pliki „cookies” wykorzystywane są w Serwisie w celu:
a. utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem Serwisu, a urządzeniem końcowym Użytkownika;
b. optymalizacji korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Serwisu i dostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika;
c. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu;
d. zbierania statystyk odwiedzin stron Serwisu;
e. wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika treści reklamowych optymalnie dostosowanych do jego preferencji.

W ramach Serwisu stosowane są wyłącznie „sesyjne” pliki „cookies”. „Sesyjne” pliki „cookies” są plikami ulegającymi automatycznemu usunięciu z urządzenia końcowego Użytkownika Serwisu po jego wylogowaniu z Serwisu lub po opuszczeniu przez niego stron internetowych Serwisu lub po wyłączeniu przeglądarki internetowej.
Administrator informuje, że:
a. przeglądarki internetowe domyślnie akceptują instalowanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik Serwisu może dokonać w dowolnym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przez niego przeglądarce internetowej w taki sposób, aby przeglądarka automatycznie blokowała obsługę plików „cookies”, bądź informowała Użytkownika o ich każdorazowym zamieszczeniu w jego urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej stosowanej przez Użytkownika Serwisu.
b. ograniczenie stosowania plików „cookies” przez Użytkownika może ujemnie wpłynąć na poprawność i ciągłość świadczenia Usług w Serwisie.
Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację tożsamości Użytkownika. Pliki „cookies” można uznać za dane osobowe jedynie w powiązaniu z innymi danymi identyfikującymi tożsamość, udostępnionymi Administratorowi przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu.
Dostęp do plików „cookies” przetwarzanych przez serwer Serwisu posiada wyłącznie Administrator.


INNE WAŻNE INFORMACJE VII.
1. Ochrona bezpieczeństwa danych osobowych
Administrator wprowadza odpowiednie środki mające na celu zapewnienie
bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika. Bezpieczne korzystanie z Serwisu zapewniają stosowane systemy oraz procedury chroniące przed dostępem oraz ujawnieniem danych osobom niepożądanym. Ponadto stosowane przez Administratora systemy oraz procesy są regularnie monitorowane w celu wykrycia ewentualnych zagrożeń. Pozyskane przez Administratora dane osobowe przechowywane są w systemach komputerowych, do których dostęp jest ściśle ograniczony.

2. Przechowywanie danych osobowych
Okres przechowywania danych osobowych Użytkowników uzależniony jest od celów przetwarzania przez Administratora danych.
Administrator przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do osiągnięcia określonych celów, tj.:
w przypadku świadczenia usługi/dostarczenia produktu na rzecz Użytkownika – przez okres niezbędny dla realizacji przez Administratora zamówionej usługi bądź dostarczenia produktu na rzecz Użytkownika, a następnie przez okres następnych 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym Administrator zakończył świadczenie usługi lub dokonał dostarczenia produktu.
W każdym z powyższych przypadków, po upływie niezbędnego okresu przetwarzania, dane mogą być przetwarzane tylko w celu dochodzenia roszczeń na tle łączących strony relacji do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia tych roszczeń na drodze prawnej.

3. Zmiany Polityki prywatności
W celu uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie. W przypadku zmiany treści Polityki prywatności, zmieniona zostanie data jej aktualizacji wskazana na końcu jej tekstu. W celu zasięgnięcia informacji o sposobie
ochrony danych osobowych, Administrator rekomenduje Użytkownikom regularne zapoznawanie się z postanowieniami Polityki Prywatności.

4. Informacje kontaktowe
W celu uzyskania jakichkolwiek informacji dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem danych osobowych:
STANISŁAW GŁAZ PROMAT, Ignacego Daszyńskiego 17 12, 50-309 Wrocław, z wykorzystaniem następujących danych kontaktowych: .
Ponadto istnieje również możliwość kontaktu drogą pocztową pod adresem: Ignacego Daszyńskiego 17 12, 50-309 Wrocław.


Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 14.03.2019

Realizacje

Realizacje (2014-2015):

1. Johnson Controls Polska Sp z.o.o. – rozbudowa głównych rozdzielnic zasilających NN wraz z wykonaniem systemu BMS

2. Donaldson Polska Sp. z o.o. – wykonanie instalacji AKPiA oraz zasilania urządzeń wraz z prefabrykacją rozdzielnic automatyki

realizacja_2_trafostacja.jpg realizacja_2_trafostacja2.jpg

3. EBCC Sp. z o.o. / ACE Group – prace konserwatorskie na hali odlewni

4. PPG Deco Polska Sp. z o.o. – prace konserwatorskie oraz serwisowe na terenie całego zakładu

5. Agri Plus Sp. z o.o. – wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w zakładzie produkcyjnym Oddział Grodków – woj. opolskie

6. Narzędzia Skrawające Tools Sp. z o.o. – budowa hali produkcyjnej wraz z budynkiem biurowym, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Siechnicach przy ul. Grabskiego

7. Johnson Controls Polska Sp z.o.o. – wykonanie przyłącza rezerwowego SN wraz z przebudowa rozdzielnicy SNrealizacja_7_kepier.JPG

 

 

 

 

 

8. Johnson Controls Polska Sp z.o.o. – przebudowa instalacji elektrycznej maszyn produkcyjnych wraz z montażem szynoprzewodów

realizacja_8_kepier.jpg realizacja_8_kepier2.jpg

9. Johnson Controls Polska Sp z.o.o. – wykonanie projektu oraz montaż instalacji przewietrzania hali produkcyjnej

10. PORR (POLSKA) S.A. – wykonanie instalacji elektrycznej w budynkach na „OSIEDLU GRAFITOWYM” we Wrocławiu

11. BATI-INVEST Sp z o.o. – modernizacja rozdzielnic NN w HOTELU WROCŁAW

Referencje


2010


ELEKTROMONTAŻ o nas: „…Firmę PROMAT możemy polecić jako wiarygodną i godną zaufania…”

2009


PCC ROKITA o nas: „…Potwierdzamy profesjonalność wykonania, fachową kadrę, oraz profesjonalne wyposażenie sprzętowe…”

2008


FEGA o nas: „…Firmę PROMAT możemy polecić jako sprawdzonego i kompetentnego partnera handlowego…”

2006


POLENERGIA o nas: „…Firma PROMAT jest wiarygodną i solidną firmą, działającą profesjonalnie, spełniającą nasze oczekiwania jako godnego polecenia partnera na rynku energii elektrycznej…”

Kontakt

[ezcol_1half]
tel promat Stanisław Głaz
Wypełnij formularz kontaktowy, skontaktujemy się z Tobą wkrótce.


  [/ezcol_1half]

  [ezcol_1half_end]

  tel promat Stanisław Głaz  tel. 71 318 08 01

  tel promat Stanisław Głaz  mob. 693 430 394


  [/ezcol_1half_end]


  [ezcol_1half]

   

  PROMAT Stanisław Głaz

  Adres siedziby
  ul.Daszyńskiego 17/12
  50-309 WROCŁAW
  NIP: 898-100-28-00
  REGON: 930179826
  sprawy ogólne: e-mail:
  [/ezcol_1half][ezcol_1half_end]

  Adres hali montażowej

  ul. Wesoła 11
  55-002 ŁANY
  tel. 71 318 08 01
  mob. 693 430 394
  dział handlowy: e-mail:
  [/ezcol_1half_end]

  Certyfikaty

  Posiadamy certyfikaty uznanych marek, min. GE Power Controls S. A. – licencjonowany partner w zakresie produkcji systemu rozdzielczego Modula Plus, Schneider Electric Polska – w zakresie aparatury modułowej Acti 9.
  certyfikat GE_1
  certyfikat schneider_2
  certyfikat tim_3

  O firmie


  Firma PROMAT Stanisław Głaz powstała w 1997 roku.

  Jesteśmy firmą posiadającą bogate zaplecze projektowe, produkcyjne, pomiarowe i usługowe. Duże doświadczenie naszej kadry, z ponad 20 letnim doświadczeniem w branży elektrycznej oraz zaplecze w naszej hali o powierzchni ponad 500m2 produkcyjnej i powierzchni biurowej ponad 450m2 zapewnia kompleksową realizację powierzonych nam zadań.

  •  Jesteśmy licencjonowanym partnerem w zakresie produkcji systemu rozdzielczego Modula Plus firmy GE Power Controls S.A. na terenie Polski.

  • PROMAT jest dilerem agregatów prądotwórczych firmy Pramac.

  WSPÓŁPRACUJEMY MIĘDZY INNYMI Z:
  – Johnson Controls Polska Sp z.o.o.
  – Narzędzia Skrawające Tools Sp. z o.o.
  – Agri Plus Sp. z o.o.
  – Zakład ogólnobudowlany BOR-BUD Sp. z o.o.
  – EBCC Sp. z o.o. / ACE Group
  – PPG Deco Polska Sp. z o.o.
  – PORR (POLSKA) S.A.
  – BATI-INVEST Sp z o.o.
  montaż rozdzielnicy.jpg

  Oferta


  [ezcol_1half]
  Fotolia_68330043_Subscription_Monthly_M
  [/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]
  Na terenie całego kraju realizujemy inwestycje w zakresie:

  • instalacje niskoprądowe
  • instalacje wysokoprądowe
  • prefabrykacja rozdzielnic niskiego napięcia do 4000V
  • instalacje CCTV i AKPiA
  • pomiary elektryczne w pełnym zakresie niskich i średnich napięć
  • doradztwo i odbiory elektryczne

  [/ezcol_1half_end]

  elektryk przycinający przewody

  Wykonujemy wszelkiego rodzaju usługi na życzenie klienta z zakresu instalacji NN i systemów teleinformatycznych. Kompleksowo wraz z produkcją rozdzielnic wykonujemy instalacje elektryczne.